Immobilisatie

  • 04.jpg
  • 01.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg

Immobilisatie is een gekende en erkende technologie om van reststoffen met cement nuttige toepassingen te maken. Het cement zorgt voor samenhang en legt eventuele verontreinigingen duurzaam vast. Daarmee is een secundaire bouwstof geboren, die zijn toepassing vindt in de grond-, weg- en waterbouw, zoals funderingen voor wegen en terreinen, ophogingen en aanvullingen.

Reststoffen die uitermate geschikt zijn voor verwerking betreffen verontreinigde grond en industriële minerale reststoffen. Door deze te immobiliseren zijn er nuttige (civieltechnische) toepassingen mogelijk.

 

Immobilisatie van afvalstoffen, als bewerkingsstap naar nuttig toepassen

 

                                                               Immobilisatie van reststoffen, als bewerkingsstap naar nuttig toepassen

Stroomschema: beoordeling of immobilisatie een verwerkingsoptie  is voor een reststof

 

   Stroomschema: beoordeling of immobilisatie
   een verwerkingsoptie is voor een reststof

 

 

Regelgeving

Het is overigens wel van belang om de milieuregelgeving te kennen, en ook de procedures die moeten worden doorlopen om een secundaire bouwstof te produceren. Voor de productcertificering bestaat BRL 9322 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen. Voor grond bestaan BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie en protocol 7510 Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie in verband met de procescertificering bij immobilisatie.

Immobilisatie bespaart op primaire grondstoffen en zorgt voor het sluiten van de materialenkringloop. Goed voor het milieu en kostenbesparend voor de investeerder c.q. opdrachtgever.

Volgens de beleidsnota Landelijk afvalbeheerplan (LAP) is immobilisatie een gelijkwaardig alternatief voor het reinigen van verontreinigde reststoffen. Soms is reinigen van reststoffen technisch niet mogelijk of niet economisch. In die gevallen is immobilisatie vaak de enige techniek die specifieke reststoffen, zoals verontreinigde kleihoudende grond met zware metalen, kan verwerken.

 

Koude immobilisatie

Koude immobilisatie betreft het gebruik van minerale bindmiddelen (cement of cementvervangers), eventueel met additieven, voor het duurzaam vastleggen van de verontreinigingen. Deze worden ingekapseld in het gebonden product.

 

 

Werkwijze bij koude immobilisatie van een afvalstof met additief en cement

 Werkwijze bij koude immobilisatie van een afvalstof met additief en cement

 

Additieven kunnen nodig zijn om de verwerkbaarheid (mengen en/of verdichten) te verbeteren. Het bindmiddel zorgt voor een samenhangende en verdichte (lees: nagenoeg impermeabele) bouwstof met een voldoende druksterkte. Dit product heet immobilisaat, of ook wel secundaire bouwstof.

 

Schematische weergave van het immobilisatieproces

Schematische weergave van het immobilisatieproces

 

Geschikte reststromen voor immobilisatie bevatten doorgaans verhoogde gehalten aan anorganische verbindingen met voornamelijk zware metalen. Immobilisatie limiteert het diffusiegedrag van deze componenten in en vanuit de bouwstof (de uitloging). Het proces van immobiliseren moet worden uitgevoerd volgens de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9322. Voor grond bestaan BRL 7500 en protocol 7510 in verband met de procescertificering bij immobilisatie.

 

 

MEER INFORMATIE 

pdf logo BRL 9322, Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen
pdf logo BRL 7500, Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie
pdf logo Protocol 7510, Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie
pdf logo Betoniek 11/24, Ingepakt in cementsteen
pdf logo
 Betoniek 12/13, Cement in de grond
pdf logo Bouwstoffen door immobilisatie, CROW/CIM
pdf logo Bouwstoffen door immobilisatie: kennis-projecten-informatie, CUR-rapport 2002-5 
      (sommige informatie/kennis uit dit rapport kan verouderd zijn)

➢   Landelijk afvalbeheerplan
 
  Productcertificaat op basis van BRL 9322
 
  Procescertificaat op basis van BRL 7500

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers