Ingangsmateriaal

  • 02.jpg
  • 01.jpg
  • 04.jpg
  • 03.jpg

Voor immobilisatie ingenomen reststoffen moeten bij acceptatie voldoen aan zowel de eisen van BRL 9322 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen als BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.

 Verschillen tussen 9322 en 7510 (klik voor vergroting in pdf)
      Verschillen tussen 9322 en 7510 

BRL’s houden er rekening mee dat alle partijen (o.a. producent, afnemer, opdrachtgever, handhaver) zekerheid hebben dat de bouwstof in het gww-werk voldoet aan alle milieu- en civieltechnische eisen, voor zowel vormgegeven en niet-vormgegeven bouwstoffen. Via de BRL’s is er zo geen sprake meer van ‘achteraf keuren’.

Vervolgstap is het uitvoeren van een receptuuronderzoek met als doel de prestatie-eisen van het immobilisaat af te stemmen op de civieltechnische toepassing. 

Om de haalbaarheid van immobilisatie te onderzoeken gaat het om de eigenschappen van de reststof(fen) en de beoogde toepassingen van het immobilisaat. De volgende stappen moeten bij een vooronderzoek worden doorlopen.

Vaststellen geschiktheid

Door een chemisch en fysisch vooronderzoek moet worden vastgesteld of de reststof geschikt is voor immobilisatie. Hierbij gaat het om korrelopbouw, welke chemische componenten en gehalten. Ook gaat het erom welke eisen worden gesteld aan het immobilisaat (de bouwstof), zoals druksterkte, uitloging en technische duurzaamheid. Vaak zijn die eisen door de opdrachtgever vermeld in het bestek van de aanbesteding. 

Reinigen van verontreinigde afvalstromen zoals grond en bodemassen

   Reinigen van verontreinigde afval-
   stromen zoals grond en bodemassen

 

Voorbewerking

Reststoffen moeten (eventueel) worden voorbewerkt, bijvoorbeeld wassen en/of zeven. Kleihoudende reststoffen met veel lutum (kleiner dan 2 um) eventueel voorbewerken met kalk of kalkhoudende reststoffen tot een mengsel met een korrelvormige structuur. Verontreinigde grond moet (meestal) worden gezeefd op < 40 mm. Daarnaast worden diverse minerale stromen soms gecombineerd op basis van de functionaliteit van de bouwstof (bijvoorbeeld korrelopbouw en chemische componenten). Via een vooronderzoek kan de receptuur worden vastgesteld, inclusief het bindmiddel en de dosering ervan.

Productie

Afhankelijk van de menginstallatie wordt er vaak 100 tot 300 ton immobilisaat per uur geproduceerd, conform BRL 9322 en het Besluit Bodemkwaliteit. Bij een tijdelijke locatie moet deze specifiek geschikt worden gemaakt voor productie. Uiteraard is afstemming nodig met Bevoegd Gezag. Procesparameters die worden gecontroleerd tijdens productie betreffen het vochtgehalte, de dichtheid en de druksterkte na 7 en 28 dagen. Tevens worden monsters genomen voor vaststelling van de milieuhygienische kwaliteit (conform BRL 9322).

Afzet

Afzet van het immobilisaat vindt uitsluitend plaats wanneer wordt voldaan aan de eisen die gelden voor een vormgegeven bouwstof: aan de hand van vigerende, wettelijke bewijsmiddelen toont het gecertificeerd bedrijf aan dat het immobilisaat voldoet aan de eisen voor samenstelling, emissie, duurzaamheid en civieltechnisch (indien van toepassing). Dit overeenkomstig bijlage A van de Regeling Bodemkwaliteit en BRL 9322.

Transport

Het immobilisaat wordt getransporteerd naar de plaats van toepassing (bijvoorbeeld de beoogde weg of bedrijfsverharding) en daar verwerkt. De leverancier van het immobilisaat stelt hiervoor verwerkingsvoorschriften op voor de aannemer.

 

Het immobilisaat wordt getransporteerd naar de plaats van toepassing
      Het immobilisaat wordt getransporteerd naar de plaats van toepassing

 

Controle

De dichtheid van de bouwstof in het werk wordt bepaald via in situ nucleaire metingen. Alternatief is meten aan boorkernen (proctordichtheid en druksterkte) in een lab, en op basis hiervan vaststellen of aan de (besteks)eisen wordt voldaan.

 

MEER INFORMATIE
pdf logo BRL 9322, Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen
pdf logo BRL 7500, Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 
pdf logo Protocol 7510, Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie  
pdf logo IBC bouwstoffen en Immobilisaten, presentatie Chris Schuurbiers (ILT), 2013
 
  Besluit Bodemkwaliteit

 

 

 

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers