Milieuregelgeving

  • 04.jpg
  • 03.jpg
  • 02.jpg
  • 01.jpg

Immobilisaten voor de toepassing als bouwstof moeten voldoen aan de milieuhygiënische kwaliteit gesteld in het Besluit bodemkwaliteit. De producent van immobilisaat moet beschikken over een erkend kwaliteitssysteem, bijvoorbeeld op basis van ISO 9001. Dit is van belang in het kader van de BeoordelingsRichtLijnen BRL 9322 en BRL 7500/Protocol 7510 (indien grond wordt verwerkt). De producent moet gecertificeerd zijn volgens de erkende kwaliteitsverklaringen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M).

Productcertificaat op basis van BRL 9322

BRL 9322 Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen is voor de producent van toepassing om het KOMO® productcertificaat voor mengsels van cementgebonden minerale reststoffen te verkrijgen. Deze BRL beschrijft alle relevante eisen met betrekking tot de fysische en milieuhygiënische eigenschappen. Het gaat daarbij om de eisen die het Besluit Bodemkwaliteit stelt aan uitloging en samenstelling van vormgegeven bouwstoffen. Als er immobilisaat wordt geleverd volgens BRL9322, dan is direct bij afname van het product (als het in de truck is gedeponeerd) de kwaliteit al geborgd. De BRL is daarmee een erkend bewijsmiddel.

Procescertificaat op basis van BRL 7500

Bedrijven die verontreinigde grond innemen met als doel deze te immobiliseren, moeten zijn gecertificeerd volgens BRL 7500, protocol 7510, Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie. Acceptatie, opslag, overslag en verwerking van verontreinigde grond worden geregeld door protocol 7510.

 Opslag van reststoffen bedoeld voor immobilisatie met cement

    Opslag van reststoffen bedoeld voor immobilisatie met cement

Werken buiten BRL 9322

Soms kiest een producent ervoor om een partij immobilisaat buiten BRL 9322 te produceren. Dit gebeurt meestal om kosten te besparen. De te verwerken partijen reststoffen moeten dan vooraf worden gekeurd volgens BRL 1000 Beoordelingsrichtlijn Monsterneming voor partijkeuringen door een AP04-partijkeuring. Tijdens de keuring wordt in een gesloten depot monstermateriaal verzameld voor het aanmaken van proefstukken. Deze proefstukken worden vervolgens geanalyseerd en gekeurd als vormgegeven bouwstof. Pas dan mag deze (éénmalige) partij worden uitgeleverd.

Wet Milieubeheer

Wanneer binnen een WM-vergunde inrichting immobilisatieactiviteiten worden uitgevoerd, moeten deze zijn vergund. Het is echter ook mogelijk op een locatie te gaan immobiliseren waar geen WM-vergunning op rust. Het bedrijf dat de immobilisatieactiviteiten gaat uitvoeren, moet met het betreffende Bevoegd Gezag in overleg over de te volgen aanpak. Het Bevoegd Gezag kan een provincie, een gemeentelijke afdeling Milieutoezicht of een Regionale UitvoeringsDienst (RUD) zijn. Omdat de regelgeving op sommige punten nogal complex is, is van belang dat partijen (arbo- en milieutoezicht, de producent en de afnemer van de bouwstof en de opdrachtgever van het gww-project) in goed overleg streven naar een werkbare en verantwoorde aanpak. Vaak voorziet een projectwerkplan erin dat in de voor- en nazorgfase wordt voldaan aan alle milieu- en veiligheidsregels.

 Het Besluit BodemKwaliteit (BBK) omvat regels voor het verantwoord toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen (Bron: BetonLexicon)

            Het Besluit BodemKwaliteit (BBK) omvat regels voor het verantwoord toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen (Bron: BetonLexicon)

 

MEER INFORMATIE

pdf logo BRL 9322, Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen 
pdf logo BRL 7500, Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie 
pdf logo Protocol 7510, Procesmatige ex situ reiniging en immobilisatie van grond en baggerspecie 
pdf logo BRL 1000, Beoordelingsrichtlijn Monsterneming voor partijkeuringen 
pdf logo AP04, Accreditatieprogramma voor keuring van partijen grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen

   Besluit Bodemkwaliteit 
   Regeling Bodemkwaliteit 
➢   Wet milieubeheer 
   Wet bodembescherming 
   Wet belastingen op milieugrondslag 
   Woningwet 
   Waterwet 
   ISO 9001, Kwaliteitszorgsystemen - Eisen
   BetonLexicon
 

 

 

 

 

Contact & support

Partners


Vijf in immobilisatie gespecialiseerde bedrijven en ENCI BV zijn initiatiefnemer van deze website.
Wij willen onze kennis breed uitdragen voor alle belanghebbenden en belangstellenden. 

logo gbn logo afvalzorg logo bcis logo koers